iCountLogo-w.svg

מה שרצית לדעת, ויותר.

שגיאות אשראי

0000 – מאושר
1001 – העבר/הכנס/הצג כרטיס
1002 – העבר/הצג כרטיס
1003 – העבר/הכנס כרטיס
1004 – הכנס כרטיס לקורא חכם
1005 – הכנס/הצג כרטיס
1006 – הצג כרטיס
1007 – נא הוצא כרטיס
1008 – העבר שנית
1009 – השתמש בקורא פס מגנטי
1010 – המסוף לא רשאי לבצע עסקאות בכרטיס
1011 – אנא המתן השאר כרטיס
1012 – כרטיס לא תקין
1013 – כרטיס לא נתמך
1014 – קיימות עסקאות ישנות . בצע שידור
1015 – קובץ חסומים לא מעודכן. בצע שידור
1016 – כרטיס לא מורשה לסוג אשראי
1017 – אין הרשאה לסוג מטבע
1018 – מספר כרטיס שגוי
1019 – הכרטיס לא מורשה במסוף
1020 – כרטיס לא מורשה לסוג העסקה
1021 – הכרטיס מחוץ לתחום
1022 – קוד מועדון לא בתחום
1023 – מנפיק לא קיים
1024 – מותג לא קיים
1025 – מספר רכב לא תקין
1026 – כרטיס לא בתוקף
1027 – נא הקלד נתונים נוספים
1028 – הקש 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס
1029 – הקש 4 ספרות מודפסות בכרטיס
1030 – נא הקש ת.ז. כולל ספרת בקורת
1031 – ת.ז. שגויה
1032 – ת.ז. שגויה נסה שנית
1033 – נא הקש כתובת הלקוח
1034 – לאלץ או להתקשר
1035 – הקש 1F לבקשת אישור
1036 – התקשר לחברת אשראי
1037 – מאושר, הוצא כרטיס
1038 – העסקה לא אושרה
1039 – דחייה. תקלה בתקשורת
1040 – דחה עסקה 2cvv או ת.ז. שגוי
1041 – דחייה . כרטיס לא משויך לרשת
1042 – דחה עסקה. ucaf/cavv שגוי
1043 – דחה עסקה. כתובת שגויה
1044 – כרטיס גנוב. החרם
1045 – כרטיס חסום
1046 – כרטיס מזויף. החרם
1047 – דחה בקשה . קוד יתרה שגוי
1048 – דחה עסקה. חוסר בנק'/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
1049 – ממתין לאישור. השאר כרטיס
1050 – העסקה אושרה . הוצא כרטיס
1051 – נא הקלד מס' אישור קולי שהתקבל מחברת האשראי
1052 – מהדורת תוכנה שגויה
1053 – נתוני עסקה שגויים
1054 – מסוף לא ביצע הקמה
1055 – כרטיס לא ניתמך, קוד שרות
1056 – סולק לא קיים
1057 – סט פרמטרים שגוי
1059 – דחייה, כרטיס נטען
1060 – נתוני עסקת הטבה שגויים
1061 – אין הרשאה לביצוע עסקה
1062 – נא הקש מיקוד הלקוח
1063 – מזהה שגוי
2000 – שגיאה אפליקטיבית

קודי הצלחה

000 – מאושר
777 – פעולה הושלמה )קוד הצלחה לפעולות בהן לא נרשמת עסקה, כולל 2J ו- 5J)

קודי שגיאה המתקבלים בתקשורת

001 – כרטיס חסום
002 – גנוב החרם כרטיס
003 – התקשר לחברת האשראי
004 – העסקה לא אושרה
005 – כרטיס מזויף החרם
006 – דחה עסקה 2cvv שגוי
007 – דחה עסקה ucaf/cavv :שגוי
008 – דחה עסקה avsשגוי
009 – דחייה -נתק בתקשורת
010 – אישור חלקי
011 – דחה עסקה :חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
012 – בכרטיס לא מורשה במסוף
013 – דחה בקשה .קוד יתרה שגוי
014 – דחייה .כרטיס לא משויך לרשת
015 – דחה עסקה :הכרטיס אינו בתוקף
016 – דחייה -אין הרשאה לסוג מטבע
017 – דחייה -אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
026 – דחה עסקה id -שגוי
041 – ישנה חובת יציאה לשאילתה בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר 2J
042 – ישנה חובת יציאה לשאילתה לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר 2J

חוסר בקבצי מערכת בתקשורת

יש לבצע תקשורת לצורך עדכון ווקטורים ופרמטרים ולוודא שתקשורת עברה בהצלחה.

051 – חסר קובץ ווקטור 1
052 – חסר קובץ ווקטור 4
053 – חסר קובץ ווקטור 6
055 – חסר קובץ ווקטור 11
056 – חסר קובץ ווקטור 12
057 – חסר קובץ ווקטור 15
058 – חסר קובץ ווקטור 18
059 – חסר קובץ ווקטור 31
060 – חסר קובץ ווקטור 34
061 – חסר קובץ ווקטור 41
062 – חסר קובץ ווקטור 44
063 – חסר קובץ ווקטור 64
064 – חסר קובץ ווקטור 80
065 – חסר קובץ ווקטור 81
066 – חסר קובץ ווקטור 82
067 – חסר קובץ ווקטור 83
068 – חסר קובץ ווקטור 90
069 – חסר קובץ ווקטור 91
070 – חסר קובץ ווקטור 92
071 – חסר קובץ ווקטור 93
073 – חסר קובץ 1_3_PARAM
074 – חסר קובץ 2_3_PARAM
075 – חסר קובץ 3_3_PARAM
076 – חסר קובץ 4_3_PARAM
077 – חסר קובץ 361_PARAM
078 – חסר קובץ 363_PARAM
079 – חסר קובץ 364_PARAM
080 – חסר קובץ 61_PARAM
081 – חסר קובץ 62_PARAM
082 – חסר קובץ 63_PARAM
083 – חסר קובץ 41_CEIL
084 – חסר קובץ 42_CEIL
085 – חסר קובץ 43_CEIL
086 – חסר קובץ 44_CEIL
חוסר בקבצי מערכת – הקמת מסוף
לוודא שבוצעה הקמה בצורה תקינה למסוף
087 – חסר קובץ DATA
088 – חסר קובץ JENR
89 – חבר קובץ Start
חוסר כניסה מתאימה בקבצי הווקטורים
יש לבצע תקשורת לצורך עדכון ווקטורים ופרמטרים ולוודא שתקשורת עברה בהצלחה.
-101 חסרה כניסה בווקטור 1
103 – חסרה כניסה בווקטור 4
104 – חסרה כניסה בווקטור 6
106 – חסרה כניסה בווקטור 11
107 – חסרה כניסה בווקטור 12
108 – חסרה כניסה בווקטור 15
110 – חסרה כניסה בווקטור 18
111 – חסרה כניסה בווקטור 31
112 – חסרה כניסה בווקטור 34
113 – חסרה כניסה בווקטור 41
114 – חסרה כניסה בווקטור 44
116 – חסרה כניסה בווקטור 64
117 – חסרה כניסה בווקטור 81
118 – חסרה כניסה בווקטור 82
119 – חסרה כניסה בווקטור 83
120 – חסרה כניסה בווקטור 90 -כרטיס לא קיים, שגיאה בהקלדת כרטיס
121 – חסרה כניסה בווקטור 91 -סולק לא קיים, נא לבצע שידור לצורך עדכון פרמטרים ווקטורים
122 – חסרה כניסה בווקטור 92 -מותג לא קיים, נא לבצע שידור לצורך עדכון פרמטרים ווקטורים
123 – חסרה כניסה בווקטור 93 -מנפיק לא קיים, נא לבצע שידור לצורך עדכון פרמטרים ווקטורים
חוסר כניסה מתאימה בקבצי הפרמטרים
יש לפנות לחברת האשראי הסולקת
141 – חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.2 – אין אישור לעבודה עם המותג הזה, כרטיס ישראלי
142 – חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.3 -אין אישור לעבודה עם המותג הזה, כרטיס תייר
143 – חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1 -אין אישור לעבודה עם כרטיס המועדון ,כרטיס של ישראכרט
144 – חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3 -אין אישור לעבודה עם כרטיס המועדון ,כרטיס של MAX
145 – חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4 -אין אישור לעבודה עם כרטיס המועדון ,כרטיס של כאל
146 – חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי PL 4.1 -אין אישור לעבודה עם המותג פרטי
147 – חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 0 4.2
148 – חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 1 4.3
149 – חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי תייר 4.4
שגיאות בערכי נתוני קבצי מערכת
על המפיץ לפנות למחלקת תמיכה בשב"א
182 – שגיאה בערכי וקטור 4
183 – "שגיאה בערכי וקטור 6/12
186 – שגיאה בערכי וקטור 18
187 – שגיאה בערכי וקטור 34
188 – שגיאה בערכי וקטור 64
190 – שגיאה בערכי וקטור 90
191 – נתונים לא תקינים בווקטור הרשאות מנפיק
192 – נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
193 – נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
אשראית WEB
על המפיץ לפנות למחלקת תמיכה בשב"א
250 – בעיית זיהוי )שם משתמש/סיסמא/מספר מסוף לא תקינים(
255 – תקלה כללית – לפנות לשב"א
256 – מספר עסקה )TransactionNumber )אינו ייחודי עבור תאריך העסקה )TransactionDate)
257 – לא נמצא מידע נדרש ) פירוט בשיטות עבודה 4.2.10 פונקציה GetTransEMVInformation)
260 – אחד או יותר מהפרמטרים המועברים לפונקציה לא תקין )בד"כ ערך לא נומרי בשדה נומרי(
262 – נכשל פיענוח חלק מהעסקאות שנשלחו להפקדה ) פירוט בשיטות עבודה 4.2.6 (
280 – timeout( משך זמן חזרה למשתמש – יותר מדקה(. במידה וחוזר על עצמו יש לפנות לשב"א
-297RetailerShort_WS_ERR – הוזן מספר מסוף חלקי , יש להזין מספר מסוף מלא
298 – ניסיון לעבוד עם מסוף ייצור דרך אתר בטא
הרשאות סולק
יש לפנות לחברת האשראי הרלוונטית
300 – אין הרשאה לסוג עסקה -הרשאת סולק
301 – אין הרשאה למטבע -הרשאת סולק
303 – אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח )טלפונית/חתימה בלבד/אינטרנט/סלולארית(
304 – אין הרשאה לאשראי -הרשאת סולק
308 – אין הרשאה להצמדה -הרשאת סולק
309 – אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
310 – אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
311 – אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שרות 587
312 – אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
313 – אין הרשאת סולק להטבות
314 – אין הרשאת סולק למבצעים
315 – אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי

מחלקת תוכנה
316 – אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
317 – אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
318 – אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
319 – אין הרשאת סולק לטיפ
321 – אין לכרטיס נטען הרשאה לביצוע בקשה לאישור 5J
322 – אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה 5J
323 – אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה ע"י קמעונאי

הרשאות מנפיק
אין הרשאת מנפיק לביצוע העסקה בסוג הכרטיס זה )פרמטרים מערכתיים שלא ניתנים לשינוי(
341 – אין הרשאה לעסקה – הרשאת מנפיק
342 – אין הרשאה למטבע – הרשאת מנפיק
343 – אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח )טלפונית/חתימה בלבד/אינטרנט/סלולארית(
344 – אין הרשאה לאשראי – הרשאת מנפיק
349 – אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה 5J
350 – אין הרשאת מנפיק להטבות
351 – אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
352 – אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
353 – אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
354 – אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
הרשאות מסוף
381 – אין הרשאה לבצע עסקת contactless מעל סכום מרבי
382 – במסוף המוגדר כשרות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
384 – מסוף מוגדר כרב-ספק /מוטב – חסר מספר ספק/מוטב
385 – במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci( רמת אבטחה(
שגיאות אפליקטיביות
נא לפנות למפיץ לצורך בירור
401 – מספר התשלומים גדול מערך שדה מספר תשלומים מקסימלי
402 – מספר התשלומים קטן מערך שדה מספר תשלומים מינימלי
403 – סכום העסקה קטן מערך שדה סכום מינימלי לתשלום !!!
404 – לא הוזן שדה מספר תשלומים
405 – חסר נתון סכום תשלום ראשון /קבוע
406 – סה"כ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון +סכום תשלום קבוע *מספר תשלומים
407 – ערוץ 2 לא ולידי
408 – ערוץ 2 קצר מ37- תווים
409 – אין הרשאה להקלדת מספר אישור מסיבת code_service,dcode
410 – דחיה מסיבת dcode( דחיה בגין דרישת המנפיק לסוג הכרטיס(
411 – שדה UID שגוי
412 – דחייה, קוד ביצוע בכרטיס
414 – בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העסקה
415 – הוזנו נתונים לא תקינים
416 – תאריך תוקף לא במבנה תקין
-417 מספר מסוף אינו תקין
418 – חסרים פרמטרים חיוניים
]להודעת שגיאה זו מתווספת רשימת הפרמטרים החסרים[
419 – שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
420 – מספר כרטיס לא ולידי -במצב של הזנת ערוץ 2 בעסקה ללא כרטיס נוכח
421 – שגיאה כללי -נתונים לא ולידים
422 – שדה ארוך מדי או לא בפורמט הנכון+ "השדה הבעייתי"
423 – שגיאה בבניית מחרוזת לשליחה לטנדם
424 – שדה לא נומרי
425 – רשומה כפולה
426 – הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
428 – חסר קוד שרות בכרטיס
429 – כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
431 – שגיאה כללית )על המפיץ לפנות למחלקת התמיכה(
432 – אין הראשה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
433 – כרטיס זה הינו כרטיס חכם, יש להעבירו בקורא חכם בלבד
434 – אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
435 – המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL – מסוף פתוח בסטטוס PP כמגנטי בלבד
436 – המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס CTL EMV – מסוף פתוח בסטטוס PP כמגנטי בלבד
439 – אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
-440 כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
441 – אין הרשאה לביצוע סוג עסקה – כרטיס קיים בווקטור 80 )סוג אשראי אסור לכרטיס(
442 – אין לבצע in-Stand לאימות אישור לסולק זה )אין אפשרות לבצע אימות מס אישור מול הסולק, נא לנסות
שוב(
443 – לא ניתן לבצע עסקת ביטול – כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
445 – בכרטיס חיוב מידי ניתן לבצע אשראי חיוב מידי בלבד
447 – מספר כרטיס שגוי
448 – חיוב להקליד כתובת לקוח )מיקוד ,מספר בית ועיר(
449 – חיוב להקליד מיקוד
450 – קוד מבצע מחוץ לתחום, צ"ל בתחום 1-12
451 – שגיאה במהלך בנית רשומת עסקה
452 – בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
453 – אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
455 – לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור )למעט תקרות(
456 – כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס'
457 – בכרטיס חיוב מידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
458 – קוד מועדון לא בתחום
470 – בעסקת הו"ק סכום התשלומים גבוה משדה סכום העסקה
471 – בעסקת הו"ק מספר תשלום תורן גדול מסה"כ מספר התשלומים
472 – בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
473 – בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
474 – עסקת אתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר 5J
475 – עסקת ה"ק מחייבת אחד מהשדות :מספר תשלומים או סכום כולל
476 – עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
477 – עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת אתחול
478 – עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת אתחול
479 – עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת אתחול
480 – חסר שדה מאשר עסקת מקור
481 – חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
482 – בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
483 – עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
484 – מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב ע"ג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ/012-ספרות שמאליות
של מספר הסניף שונה מ- 44
485 – מספר רכב קצר מ- 6 ספרות /שונה ממספר הרכב המופיע ע"ג ערוץ 2 )פוזיציה 34 בערוץ 2( כרטיס מאפיין
דלק של MAX
486 – ישנה חובת הקלדת קריאת מונה )פוזיציה 30בערוץ 2( כרטיס מאפיין דלק של MAX
487 – רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
489 – בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד )עסקת ביטול אסורה(
490 – בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
-491 עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות 09,_rate_conversion 06,_amount_conversion
conversion_currency_51
492 – אין המרה על עסקאות שקל /דולר )אין למלא שדה ,rate_conversion ,amount_conversion)
493 – בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים :סכום הנחה/מספר יחידות/ % ההנחה
494 – מספר מסוף שונה )קובץ JENR שונה מקובץ Start)
495 – אין הרשאת fallback
496 – לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
497 – לא ניתן להצמיד לדולר/מדד במטבע השונה משקל
498 – כרטיס ישראכרט מקומי הספרטור צ"ל בפוזיציה 18 )רב הסיכויים הם שהכרטיס לא נקרא בצורה תקינה,
נא לנסות שוב(
500 – העסקה הופסקה ע"י המשתמש
504 – חוסר התאמה בין שדה מקור נתוני הכרטיס לשדה מספר כרטיס
505 – ערך לא חוקי בשדה סוג עסקה
506 – ערך לא חוקי בשדה eci
507 – סכום העסקה בפועל גבוה מהסכום המאושר
509 – שגיאה במהלך כתיבה לקובץ תנועות
510 – קובץ אתחול לא תקין
512 – לא ניתן להכניס אישור שהתקבל ממענה קולי לעסקה זו
513 – יש להעביר תגים מיוחדים עפ"י כללי xml
514 – לא ניתן לבצע עסקת הטבה בכרטיס תייר
515 – קובץ לא קיים 64TranFinalDll
516 – קובץ לא קיים TranFinalDll
517 – חסרה התקנה של bit 32 for 2010 version Pack Redistribute ++c Visual -)לא ניתן להתקין גרסה של 2015(
518 – חסרה התקנה של bit 64 for 2010 version Pack Redistribute ++c Visual -) לא ניתן להתקין גרסה של 2015(
519 – עסקת ביטול קיימת בקובץ התנועות
523 – לא בוצעה יציאה לשאילתה כנדרש )Auth-Ash)

שגיאות אפליקטיביות בתשובה המתקבלת מהטנדם

על המפיץ לפנות למחלקת תמיכה בשב"א

551 – מסר תשובה אינו מתאים למסר הבקשה
552 – שגיאה בשדה 55 )הכרטיס לא נקרא בצורה תקינה, נא לנסות שוב(
553 – התקבלה שגיאה מהטנדם )תקלת תקשורת(
554 – במסר התשובה חסר שדה 18_mcc
555 – במסר התשובה חסר שדה 25_code_response
556 – במסר התשובה חסר שדה 37_rrn
557 – במסר התשובה חסר שדה 42_num_retailer_comp
558 – במסר התשובה חסר שדה 43_code_auth
559 – במסר התשובה חסר שדה 39_response_39f
560 – במסר התשובה חסר שדה 38_no_authorization
561 – במסר התשובה חסר /ריק שדה no_auth_solek48._data_additional
conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51 מהשדות אחד חסר התשובה במסר – 562
563 – ערך השדה אינו מתאים למספרי האישור שהתקבלו 43_code_auth
564 – במסר התשובה חסר/ריק שדה amount_cashback54.amounts_additional
565 – אי-התאמה בין שדה 25 לשדה 43
566 – במסוף המוגדר כתומך בדלק דו-שלבי יש חובה להחזיר שדות 90,119
567 – שדות 25,127 לא תקינים במסר עדכון אובליגו במסוף המוגדר כדלק דו-שלבי
996 – שגיאה בבדיקת רשומת תנועה לפני רישום לקובץ
997 – שגיאה כללית
ERROR_IN_NEG_FILE – 998

שגיאות המתקבלות מה- PinPad

700 – עסקה נדחתה ע"י מכשיר PinPad
701 – שגיאה במכשיר pinpad
702 – יציאת com לא תקינה
703 – עסקה נכשלה
704 – עסקה בוטלה
705 – עסקה הופסקה ע"י המשתמש
706 – זמן המתנה ארוך מדי
707 – משתמש הוציא כרטיס לפני סיום ביצוע העסקה
PINPAD_UserRetriesExceeded – 708
PINPAD_PINPadTimeout – 709
710 – תקלת תקשורת עם מכשיר
PINPAD_PINPadMessageError – 711
PINPAD_PINPadNotInitialized – 712
PINPAD_PINPadCardReadError – 713
PINPAD_ReaderTimeout – 714
PINPAD_ReaderCommsError – 715
PINPAD_ReaderMessageError – 716
PINPAD_HostMessageError – 717
PINPAD_HostConfigError – 718
PINPAD_HostKeyError – 719
PINPAD_HostConnectError – 720
PINPAD_HostTransmitError – 721
PINPAD_HostReceiveError – 722
PINPAD_HostTimeout – 723
PINVerificationNotSupportedByCard – 724
PINVerificationFailed – 725
726 – שגיאה בקליטת קובץ xml.config
730 – מכשיר אישר עסקה בניגוד להחלטת אשראית
731 – כרטיס לא הוכנס

לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
חיבור חשבון לאומי ישירות לiCount
חיבור למערכת חשבוניות ישראל
מסוף הסליקה המובנה
iCount Sign
API
יצירת הצעת מחיר
יצירת חשבונית מס קבלה
יצירת קבלה
יצירת מסמכים
הצמדה למדד
שימוש ראשון
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי
יבוא הוצאות מאקסל